รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566  งบประมาณ 7,505.00 บาท เบิกจ่าย 7,505.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ 2,565.00 24  ม.ค. 2566
2 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ 2,000.00 2  ก.พ. 2566
3 ค่าล่วงเวลา-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ 2,940.00 8  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved