รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการสัมภาษณ์ของข้าราชการครูที่ผ่านการคัดเลือกครูดีเด่น   งบประมาณ 1,840.00 บาท เบิกจ่าย 1,840.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นายสุธรรม นุ้ยไกร รร.วัดพนาสณฑ์ 1,840.00 9  ส.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved