รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  งบประมาณ 171,980.00 บาท เบิกจ่าย 171,595.00 บาท คงเหลือ 385.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 46,600.00 18  ก.ย. 2566
2 รร.บ้านยี่งอ 11,800.00 18  ก.ย. 2566
3 รร.บ้านบูเกะสูดอ 33,200.00 18  ก.ย. 2566
4 รร.บ้านยะบะ 38,599.00 18  ก.ย. 2566
5 รร.ชุมชนบ้านซากอ 41,396.00 18  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved