รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดนราธิวาส  งบประมาณ 9,145.00 บาท เบิกจ่าย 9,145.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ดวงจันทร์ ดำหวัง 9,145.00 20  มิ.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved