รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีการศึกษา 2566 สพป. นราธิวาส เขต 1  งบประมาณ 6,581.70 บาท เบิกจ่าย 6,581.70 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ลูกหนี้เงินยืม-นส.ปรานอม นงรัตน์ บย.17/66 8,920.00 17  มี.ค. 2566
2 ค่าเบี้ยเลี้ยง-นส.ปรานอม นงรัตน์ 960.00 24  มี.ค. 2566
3 รับคืนเงินลูกหนี้-นส.ปรานอม นงรัตน์ บย.17/66 -5,298.30 16  พ.ค. 2566
4 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 2,000.00 19  พ.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved