รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพน้กงานราชการ 488อัตรา ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566  งบประมาณ 60,696,000.00 บาท เบิกจ่าย 60,696,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.65 11,975,721.94 26  ต.ค. 2565
2 เดือนพ.ย.65 11,952,462.00 11  พ.ย. 2565
3 เดือนธ.ค.65 11,943,240.00 6  ธ.ค. 2565
4 เดือนม.ค.66 11,985,186.78 17  ม.ค. 2566
5 เดือนธ.ค.65(เข้าใหม่ 1 ราย) 9,870.97 20  ม.ค. 2566
6 เดือนม.ค.66 18,000.00 20  ม.ค. 2566
7 รับคืนเงินเดือนธ.ค.65(นางอารีนา นิแหละ) -3,153.23 2  ก.พ. 2566
8 เดือนก.พ.66 11,994,890.00 14  ก.พ. 2566
9 เดือนต.ค.65-ก.พ.66(บางส่วน) 47,951.72 17  มี.ค. 2566
10 เดือนมี.ค.66(บางส่วน) 771,829.82 17  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved