รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566  งบประมาณ 2,441,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,441,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.65-ก.พ.66(บางส่วน) 2,441,000.00 15  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved