รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการให้แก่ลูกจ้างประจำปรับเป็นพนักงานราชการ ระยะเวลา 2 เดือน (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)  งบประมาณ 27,600.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 27,600.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved