รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน (2,500 บาท) พนักงานราชการ (ครั้งที่ 1) เดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566  งบประมาณ 6,100,000.00 บาท เบิกจ่าย 6,100,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.65 1,200,241.94 26  ต.ค. 2565
2 เดือนพ.ย.65 1,196,500.00 11  พ.ย. 2565
3 เดือนธ.ค.65 1,195,000.00 6  ธ.ค. 2565
4 เดือนม.ค.66 1,201,048.39 17  ม.ค. 2566
5 เดือนธ.ค.65(เข้าใหม่ 1 ราย) 1,370.97 20  ม.ค. 2566
6 เดือนม.ค.66 2,500.00 20  ม.ค. 2566
7 รับคืนเงินเดือนธ.ค.65(นางอารีนา นิแหละ) -403.23 2  ก.พ. 2566
8 เดือนก.พ.66 1,202,500.00 14  ก.พ. 2566
9 เดือนมี.ค.66(บางส่วน) 101,241.93 15  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved