รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานราชการ (ครั้งที่ 1) เดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566  งบประมาณ 292,000.00 บาท เบิกจ่าย 140,031.00 บาท คงเหลือ 151,969.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินทดแทนรายปีประจำปี 2566 140,031.00 4  ม.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved