รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานราชการ (ครั้งที่ 1) เดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566  งบประมาณ 1,830,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,830,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ประกันสังคมเดือนต.ค.65 214,520.00 26  ต.ค. 2565
2 ประกันสังคมเดือนพ.ย.65 213,913.00 11  พ.ย. 2565
3 ประกันสังคมเดือนธ.ค.65 213,636.00 6  ธ.ค. 2565
4 ประกันสังคมเดือนม.ค.66 358,313.00 17  ม.ค. 2566
5 ประกันสังคมเดือนธ.ค.65(เข้าใหม่ 1 ราย) 494.00 20  ม.ค. 2566
6 ประกันสังคมเดือนม.ค.66 750.00 20  ม.ค. 2566
7 รับคืนเงินประกันสังคมเดือนธ.ค.65 -198.00 26  ม.ค. 2566
8 ประกันสังคมเดือนก.พ.66 358,313.00 14  ก.พ. 2566
9 ประกันสังคมเดือนมี.ค.66 361,091.00 15  มี.ค. 2566
10 ประกันสังคมเดือนเม.ย.66(บางส่วน) 109,168.00 12  เม.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved