รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ ครั้งที่ 3 เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2566  งบประมาณ 1,095,000.00 บาท เบิกจ่าย 950,533.00 บาท คงเหลือ 144,467.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนก.ค.66(บางส่วน) 247,515.00 13  ก.ค. 2566
2 เดือนก.ค.66(เข้าใหม่ 1 ราย) 156.00 15  ส.ค. 2566
3 เดือนส.ค.66 363,806.00 15  ส.ค. 2566
4 เดือนก.ย.66 339,056.00 10  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved