รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2566  งบประมาณ 1,090,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,090,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ประกันสังคมเดือนเม.ย.66(บางส่วน) 251,927.00 12  เม.ย. 2566
2 ประกันสังคมเดือนพ.ค.66 361,094.00 15  พ.ค. 2566
3 รับคืนเงินพนง.อิสลามเดือนพ.ค.66 -238.00 26  พ.ค. 2566
4 ประกันสังคมเดือนมิ.ย.66 361,616.00 9  มิ.ย. 2566
5 เดือนก.ค.66(บางส่วน) 115,601.00 13  ก.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved