รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพิเศษ เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กลุ่มพน้กงานราชการ งวดเดือนมกราคม - มีนาคม 2566   งบประมาณ 1,422,250.00 บาท เบิกจ่าย 1,422,250.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนม.ค.66(บางส่วน) 457,503.23 20  ก.พ. 2566
2 เดือนก.พ.66 481,000.00 20  ก.พ. 2566
3 เดือนมี.ค.66 482,000.00 15  มี.ค. 2566
4 เดือนมี.ค.66(ครูสอนอิสลาม)(บางส่วน) 1,746.77 15  พ.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved