รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง 15,000 บาท ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม เดือนมีนาคม - เมษายน 2565  งบประมาณ 2,142,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,130,692.00 บาท คงเหลือ 11,308.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนมี.ค.65 1,020,000.00 4  เม.ย. 2565
2 ประกันสังคมเดือนมี.ค.65 51,000.00 4  เม.ย. 2565
3 เดือนเม.ย.65 1,000,000.00 12  เม.ย. 2565
4 ประกันสังคมเดือนเม.ย.65 50,000.00 12  เม.ย. 2565
5 ประกันสังคมเดือนพ.ค.65 9,692.00 20  พ.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved