รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนในโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (กุมภาพันธ์ - กันยายน 2565)  งบประมาณ 240,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 240,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved