รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง 15,000 บาท ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564  งบประมาณ 3,208,500.00 บาท เบิกจ่าย 2,121,750.00 บาท คงเหลือ 1,086,750.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.64 1,035,000.00 1  พ.ย. 2564
2 ประกันสังคมเดือนต.ค.64 25,875.00 1  พ.ย. 2564
3 เดือนพ.ย.64 1,035,000.00 17  พ.ย. 2564
4 ประกันสังคมเดือนพ.ย.64 25,875.00 17  พ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved