รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง 15,000 บาท ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565  งบประมาณ 4,295,250.00 บาท เบิกจ่าย 4,295,250.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.64 1,035,000.00 1  พ.ย. 2564
2 ประกันสังคมเดือนต.ค.64 25,875.00 1  พ.ย. 2564
3 เดือนพ.ย.64 1,035,000.00 17  พ.ย. 2564
4 ประกันสังคมเดือนพ.ย.64 25,875.00 17  พ.ย. 2564
5 เดือนธ.ค.64 1,035,000.00 20  ธ.ค. 2564
6 ประกันสังคมเดือนธ.ค.64 51,750.00 20  ธ.ค. 2564
7 เดือนม.ค.65 1,020,000.00 21  ม.ค. 2565
8 ประกันสังคมเดือนม.ค.65 51,000.00 21  ม.ค. 2565
9 รับคืนเงินเดือนธ.ค.64(นส.สุไบด๊ะ อุเซ็ง) -8,709.68 2  ก.พ. 2565
10 เดือนก.พ.65 24,459.68 8  มี.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved