รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพิธีรับโล่ห์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กิจกรรมที่ 4 ) ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  งบประมาณ 12,778.00 บาท เบิกจ่าย 12,778.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ลูกหนี้เงินยืม-นางปริชญา มาสินธุ์ บย.61/65 รร.บ้านสุไหงโกลก 6,480.00 22  ก.ย. 2565
2 ลูกหนี้เงินยืม-นายอาดัม ยูโซะ บย.62/65 รร.บ้านตันหยงลุโละ 6,298.00 22  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved