รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ (กิจกรรมที่ 5) ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 1 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  งบประมาณ 7,880.00 บาท เบิกจ่าย 7,880.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ลูกหนี้เงินยืม-นายนิอับดุลรอมัน มุหะ บย.65/65 7,880.00 23  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved