รายการเบิกจ่าย
 กลับ   โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถะผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2565 ณ สพป. นราธิวาส เขต 1  งบประมาณ 729,912.00 บาท เบิกจ่าย 729,912.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ลูกหนี้เงินยืม-นส.นิฤมลมาตย์ คงคากุล บย.47/65 881,600.00 12  ก.ย. 2565
2 ค่าซื้อวัสดุ 7,346.00 15  ก.ย. 2565
3 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 2,000.00 15  ก.ย. 2565
4 ค่าซื้อวัสดุ 7,346.00 16  ก.ย. 2565
5 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.อรสุธี คงมา 2,700.00 23  ก.ย. 2565
6 รับคืนเงินลูกหนี้-นส.นิฤมลมาตย์ คงคากุล ย.47/65 -163,734.00 23  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved