รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูรุ่นใหม่ที่เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2565 ณ โรง  งบประมาณ 7,600.00 บาท เบิกจ่าย 7,600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านรือเสาะ 3,800.00 14  ก.ย. 2565
2 รร.บ้านพนาทักษิณ 3,800.00 14  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved