รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง ร.ร. บ้านบาโงปะแต  งบประมาณ 29,700.00 บาท เบิกจ่าย 29,700.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนตรวจการจ้าง 26,850.00 5  ก.ย. 2565
2 ค่าตอบแทนตรวจการจ้าง 2,850.00 26  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved