รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบ้ติการโครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ รัชดา กรุงเทพฯ  งบประมาณ 4,186.00 บาท เบิกจ่าย 4,186.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นายบุญทัน จันทร์ทอง(ชดใช้งเินทดอรอง) 4,186.00 1  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved