รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  งบประมาณ 60,000.00 บาท เบิกจ่าย 60,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าซื้อวัสดุ-รร.วัดราษฎร์สโมสร 3,000.00 15  ก.ย. 2565
2 ค่าซื้อวัสดุ-รร.บ้านค่าย 3,000.00 19  ก.ย. 2565
3 ค่าซื้อวัสดุ-รร.บ้านกาเยาะมาตี 3,000.00 19  ก.ย. 2565
4 ค่าซื้อวัสดุ-รร.บ้านโคกพะยอม 3,000.00 20  ก.ย. 2565
5 ค่าซื้อวัสดุ-วัดกำแพง 3,000.00 20  ก.ย. 2565
6 ค่าซื้อวัสดุ-รร.บ้านสุไหงบาลา 3,000.00 20  ก.ย. 2565
7 ค่าซื้อวัสดุ-รร.บ้านยี่งอ 3,000.00 20  ก.ย. 2565
8 ค่าซื้อวัสดุ-รร.บ้านทุ่งคา 3,000.00 20  ก.ย. 2565
9 ค่าซื้อวัสดุ-รร.ชุมชนบ้านซากอ 3,000.00 20  ก.ย. 2565
10 ค่าซื้อวัสดุ-รร.บ้านสาคร 3,000.00 20  ก.ย. 2565
11 ค่าซื้อวัสดุ-รร.บ้านบลูกาสนอ 3,000.00 21  ก.ย. 2565
12 ค่าซื้อวัสดุ-รร.บ้านบากง 3,000.00 21  ก.ย. 2565
13 ค่าซื้อวัสดุ-บ้านฮูแตทูวอ 3,000.00 21  ก.ย. 2565
14 ค่าซื้อวัสดุ-รร.บ้านกาแร 3,000.00 21  ก.ย. 2565
15 ค่าซื้อวัสดุ-รร.บ้านบาตูมิตรภาพที่ 66 3,000.00 22  ก.ย. 2565
16 ค่าซื้อวัสดุ-รร.บ้านจูดแดง 3,000.00 22  ก.ย. 2565
17 ค่าซื้อวัสดุ-รร.บ้านยะบะ 3,000.00 23  ก.ย. 2565
18 ค่าซื้อวัสดุ-รร.อนุบาลนราธิวาส 3,000.00 24  ก.ย. 2565
19 ค่าซื้อวัสดุ-รร.ประชาวิทยรังสรรค์ 3,000.00 24  ก.ย. 2565
20 ค่าซื้อวัสดุ-รร.บ้านกาโดะ 3,000.00 26  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved