รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งบประมาณ 500,000.00 บาท เบิกจ่าย 500,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ลูกหนี้เงินยืม-นส.โนร์อารัฟ เจะโก๊ะ บย.30/65 58,740.00 5  ส.ค. 2565
2 ค่าซื้อวัสดุ-นส.กัญญาภัทร ศรีช่วย(โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ความยั่งยืน) 885.00 19  ส.ค. 2565
3 ลูกหนี้เงินยืม-นายธีระพันธ์ คงพริก บย.35/65 14,549.10 23  ส.ค. 2565
4 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-นส.สุธิภรณ์ ขนอม 4,495.45 26  ส.ค. 2565
5 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-นายสุทธิพัฒน์ ชุดแดง 2,080.00 26  ส.ค. 2565
6 ลูกหนี้เงินยืม-นส.นะดา ใบหวัง บย.36/65 6,560.00 29  ส.ค. 2565
7 รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืม-นส.โนร์อารัฟ เจะโก๊ะ บย.30/65 -264.00 25  ส.ค. 2565
8 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-นายอนิวรรต อาลี 5,075.00 1  ก.ย. 2565
9 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ 7,690.00 1  ก.ย. 2565
10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.กัญญาภัทร ศรีช่วย(โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน) 7,420.00 1  ก.ย. 2565
11 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.กัญญาภัทร ศรีช่วย(โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน) 2,040.00 1  ก.ย. 2565
12 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.กัญญาภัทร ศรีช่วย(โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน) 490.00 1  ก.ย. 2565
13 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นางสุธิตา จันทร์เพชร 660.00 1  ก.ย. 2565
14 ค่าซื้ออุปกรณ์งานบ้านงานครัว(บางส่วน) 9,141.29 5  ก.ย. 2565
15 ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสนง.(บางส่วน) 22,330.00 5  ก.ย. 2565
16 ค่าซื้อหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ Brother กลุ่มอำนวยการ 3,360.00 5  ก.ย. 2565
17 ค่าไฟฟ้าเดือนส.ค.65(บางส่วน) 18,672.44 2  ก.ย. 2565
18 ค่าน้ำดื่มเดือนส.ค.65 855.00 7  ก.ย. 2565
19 ค่าซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ 9,580.00 12  ก.ย. 2565
20 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.สุธิภรณ์ ขนอม 3,456.80 13  ก.ย. 2565
21 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.เจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ 2,831.82 14  ก.ย. 2565
22 ค่าจ้างเปลี่ยนวัสดุเก้าอี้โซฟา 12,000.00 15  ก.ย. 2565
23 ค่าซื้อสายรัดพลาสติก-นส.อรทิพย์ ชูขาว 1,440.00 15  ก.ย. 2565
24 ลูกหนี้เงินยืม-นายอาณัซ ทานนุสรณ์ บย.52/65 13,270.00 16  ก.ย. 2565
25 ค่าจ้างทำตรายางรักษาราชการแทน 350.00 16  ก.ย. 2565
26 รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืม-นายธีระพันธ์ คงพริก บย.35/65 -4,917.60 16  ก.ย. 2565
27 ค่าน้ำดื่มเดือนก.ย.65 645.00 19  ก.ย. 2565
28 ค่าเบี้ยเลี้ยง-นางสุธิตา จันทร์เพชร 4,560.00 19  ก.ย. 2565
29 ค่าโทรศัพท์มือถือผอ.เดือนส.ค.65 1,214.11 21  ก.ย. 2565
30 ค่าจ้างเปลี่ยนวัสดุเก้าอี้โซฟา 12,000.00 21  ก.ย. 2565
31 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.เจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ 1,592.00 21  ก.ย. 2565
32 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.เจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ 5,486.00 21  ก.ย. 2565
33 ลูกหนี้เงินยืม-นายธีระพันธ์ คงพริก บย.59/65 1,560.00 22  ก.ย. 2565
34 ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุคงคลัง) 54,140.00 23  ก.ย. 2565
35 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนส.ค65 3,877.61 25  ก.ย. 2565
36 ค่าจ้างทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ(กันเงิน) 16,750.00 25  ก.ย. 2565
37 ค่าจ้างจัดสถานที่มอบเกียรติบัตร(กันเงิน) 15,000.00 25  ก.ย. 2565
38 ลูกหนี้เงินยืม-นายนฤพนธ์ เพ็ชรแก้ว บย.58/65 37,500.00 26  ก.ย. 2565
39 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นายสราวุธ ยอดรักษ์ 3,760.00 27  ก.ย. 2565
40 ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุคงคลังครั้งที่ 4) 54,140.00 27  ก.ย. 2565
41 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาไปราชการ-นายสมเจตน์ กิ้มขู่ 3,200.00 27  ก.ย. 2565
42 ค่าจ้างทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ 16,750.00 28  ก.ย. 2565
43 ค่าไฟฟ้าเดือนก.ย.65(บางส่วน) 71,809.34 29  ก.ย. 2565
44 ค่าจ้างจัดสถานที่มอบเกียรติบัตร 15,000.00 29  ก.ย. 2565
45 ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุคงคลังครั้งที่ 5) 76,115.64 30  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved