รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง (ป.1-ป.6) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  งบประมาณ 511,800.00 บาท เบิกจ่าย 511,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนพ.ค.65 76,000.00 17  ส.ค. 2565
2 เดือนมิ.ย.65 114,400.00 17  ส.ค. 2565
3 เดือนก.ค.65 75,200.00 24  ส.ค. 2565
4 เดือนส.ค.65 111,400.00 12  ก.ย. 2565
5 เดือนก.ย.65 110,200.00 23  ก.ย. 2565
6 เดือนต.ค.65 24,600.00 23  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved