รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารยุคใหม่ หัวใจนำทาง (SMART LEADERSHIP STUDENT AT HEART) ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  งบประมาณ 16,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 16,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved