รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้สำหรับทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ (Express Moral Service :EMS) และทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภา  งบประมาณ 6,000.00 บาท เบิกจ่าย 6,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นายนิอับดุลรอมัน มุหะ 6,000.00 16  มิ.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved