รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  งบประมาณ 8,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 8,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved