รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 5-10 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี  งบประมาณ 6,900.00 บาท เบิกจ่าย 6,900.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-นส.ปรานอม นงรัตน์ 6,900.00 20  มิ.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved