รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการขัั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา สำหรับผู้นำเครือข่าย (Local Network : LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer : LT) ปีงบประมาณ 2565  งบประมาณ 15,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 15,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved