รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร  งบประมาณ 6,540.00 บาท เบิกจ่าย 4,106.00 บาท คงเหลือ 2,434.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-นายบุญทัน จันทร์ทอง(ชดใช้เงินทดรอง) 4,106.00 23  มิ.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved