รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าที่ดินวัด ร.ร. เมืองนราธิวาส  งบประมาณ 41,796.00 บาท เบิกจ่าย 41,796.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเช่าที่ดินวัด 41,796.00 1  มิ.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved