รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านคอลอกาเว  งบประมาณ 34,603.80 บาท เบิกจ่าย 34,603.80 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนมี.ค.-เม.ย.65 9,886.80 17  พ.ค. 2565
2 เดือนพ.ค.-ก.ค.65 14,830.20 5  ก.ย. 2565
3 เดือนส.ค.65 4,943.40 12  ก.ย. 2565
4 กันเงินเดือนก.ย.65 4,943.40 15  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved