รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านปาหนัน  งบประมาณ 26,739.30 บาท เบิกจ่าย 26,739.30 บาท คงเหลือ -0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนมี.ค.-เม.ย.65 7,639.80 18  พ.ค. 2565
2 เดือนพ.ค.-ก.ค.65 11,459.70 25  ส.ค. 2565
3 กันเงินเดือนก.ย.65 3,819.90 9  ก.ย. 2565
4 เดือนส.ค.65 3,819.90 12  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved