รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านบือแนนากอ  งบประมาณ 8,838.20 บาท เบิกจ่าย 8,838.20 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนมี.ค.-เม.ย.65 2,525.20 17  พ.ค. 2565
2 เดือนพ.ค.-ก.ค.65 3,787.80 24  ส.ค. 2565
3 เดือนส.ค.65 1,262.60 6  ก.ย. 2565
4 กันเงินเดือนก.ย.65 1,262.60 15  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved