รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านบาโงปูโละ  งบประมาณ 27,300.00 บาท เบิกจ่าย 26,964.00 บาท คงเหลือ 336.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนมี.ค.-เม.ย.65 7,704.00 13  มิ.ย. 2565
2 เดือนพ.ค.-ก.ค.65 11,556.00 5  ก.ย. 2565
3 เดือนส.ค.65 3,852.00 12  ก.ย. 2565
4 กันเงินเดือนก.ย.65 3,852.00 25  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved