รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านกำปงปีแซ  งบประมาณ 9,099.99 บาท เบิกจ่าย 9,099.99 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนมี.ค.65 1,299.99 9  มิ.ย. 2565
2 เดือนเม.ย.65 1,300.00 9  มิ.ย. 2565
3 เดือนพ.ค.-ก.ค.65 3,900.00 5  ก.ย. 2565
4 เดือนส.ค.65 1,300.00 16  ก.ย. 2565
5 กันเงินเดือนก.ย.65 1,300.00 22  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved