รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะทำงานเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำด้านการเงิน การบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  งบประมาณ 20,200.00 บาท เบิกจ่าย 20,032.00 บาท คงเหลือ 168.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ลูกหนี้เงินยืม-นางวาสนา เทพโซะ บย.21/65 20,032.00 21  มิ.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved