รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  งบประมาณ 4,800.00 บาท เบิกจ่าย 4,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 4,800.00 9  พ.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved