รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าพาหนะในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพี่เลี้ยงโรงเรียนนำร่องการทดลองใช้ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ..... ระดับประถมศึกษา ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ระหว่างวันที่ 14-19 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ จังหว  งบประมาณ 12,000.00 บาท เบิกจ่าย 11,670.00 บาท คงเหลือ 330.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-นส.นะดา ใบหวัง 11,670.00 20  เม.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved