รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4 เดือนมีนาคม - เมษายน 2565  งบประมาณ 378,000.00 บาท เบิกจ่าย 378,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนมี.ค.65 180,000.00 19  เม.ย. 2565
2 ประกันสังคมเดือนมี.ค.65 9,000.00 19  เม.ย. 2565
3 เดือนเม.ย.65 180,000.00 19  เม.ย. 2565
4 ประกันสังคมเดือนเม.ย.65 9,000.00 19  เม.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved