รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2565 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครน  งบประมาณ 8,500.00 บาท เบิกจ่าย 8,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-นส.ปรานอม นงรัตน์ 8,500.00 20  เม.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved