รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2  งบประมาณ 1,500,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,500,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนก.พ.65(บางส่วน) 2,031.89 8  เม.ย. 2565
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม-นางรอกีเยาะ เลิศบุรุษ 21,930.00 20  เม.ย. 2565
3 ค่าเบี้ยเลี้ยง-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ 360.00 2  พ.ค. 2565
4 ค่าซื้อวัสดุสำหรับทำเกียรติบัตร-นายนิอับดุลรอมัน มุหะ 1,210.00 5  พ.ค. 2565
5 ค่าซื้อวัสดุ-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ 15,000.00 5  พ.ค. 2565
6 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์สำนักงาน 82,301.15 5  พ.ค. 2565
7 ค่าโทรศัพท์มือถือผอ.เดือนมี.ค.65 1,282.93 5  พ.ค. 2565
8 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนมี.ค.65 5,213.29 9  พ.ค. 2565
9 ค่าขยะมูลฝอยเดือนเม.ย.65 500.00 10  พ.ค. 2565
10 ค่าเบี้ยเลี้ยง-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ 360.00 17  พ.ค. 2565
11 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.สมฤดี อยู่ดี(โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม) 4,080.00 19  พ.ค. 2565
12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 1-15 พ.ค.65(บางส่วน) 177.14 19  พ.ค. 2565
13 ลูกหนี้เงินยืม-นส.สุไรนี ตาตูเละ บย.13/65 (โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรฯ) 29,580.00 20  พ.ค. 2565
14 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-นายธีระพันธ์ คงพริก(ชดใช้เงินทดรอง) 310.10 20  พ.ค. 2565
15 ลูกหนี้เงินยืม-นส.ณฐมน หมื่นเพชร บย.14/65(โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันฯ) 8,040.00 20  พ.ค. 2565
16 ค่าใช้จ่ายในการอบรม-นายนิอับดุลรอมัน มุหะ(โครงการพัฒนาทักษะในทศวรรษที่ 21) 850.00 25  พ.ค. 2565
17 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.วันทนีย์ บำรุงชาติ 455.00 25  พ.ค. 2565
18 รับคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ -4,300.33 23  พ.ค. 2565
19 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน-นายนิอับดุลรอมัน มุหะ 7,430.00 27  พ.ค. 2565
20 ค่าใช้จ่ายในการอบรม-นส.อรสุธี คงมา 11,380.00 27  พ.ค. 2565
21 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.สมฤดี อยู่ดี 385.00 27  พ.ค. 2565
22 ค่าโทรศัพท์มือถือผอ.เดือนเม.ย.65 1,282.93 2  มิ.ย. 2565
23 ค่าโทรศัพท์ TOT เดือนมี.ค.65 863.49 2  มิ.ย. 2565
24 ค่าโทรศัพท์ TOT เดือนเม.ย.65 839.95 2  มิ.ย. 2565
25 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนเม.ย.65 4,127.31 2  มิ.ย. 2565
26 ค่าไฟฟ้าเดือนพ.ค.65(บางส่วน) 52,416.11 6  มิ.ย. 2565
27 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นครูขั้นวิกฤต-นายอำนาจ ถาวรศรี 3,300.00 17  พ.ค. 2565
28 ลูกหนี้เงินยืม-นส.กุพชกา ประชุมกาเยาะมาต บย.16/65 8,213.00 6  มิ.ย. 2565
29 ค่าขยะมูลฝอยเดือนพ.ค.65 500.00 7  มิ.ย. 2565
30 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-31 พ.ค.65 18,857.13 9  มิ.ย. 2565
31 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-นส.นภาพร ไชยณรงค์ 1,672.00 9  มิ.ย. 2565
32 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นางหทัยชนก ชิตบุตร(โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม) 420.00 10  มิ.ย. 2565
33 ค่าน้ำประปาเดือนพ.ค.65(บางส่วน) 3,948.63 13  มิ.ย. 2565
34 ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสนง.(บางส่วน) 33,590.00 15  มิ.ย. 2565
35 ลูกหนี้เงินยืม-นายนิตย์ พรหมประสิทธ์ บย.17/65 25,350.00 17  มิ.ย. 2565
36 ค่าจ้างเปลี่ยนสายลำโพงเสียงตามสาย 1,500.00 22  มิ.ย. 2565
37 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 1-15 มิ.ย.65 10,914.31 22  มิ.ย. 2565
38 ค่าเบี้ยเลี้ยง-นางสุธิตา จันทร์เพชร 2,400.00 22  มิ.ย. 2565
39 ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่ทะเบียน กค 604 นธ 4,892.27 23  มิ.ย. 2565
40 รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืม-นส.กุพชกา ประชุมกาเยาะมาต บย.16/65 -340.00 23  มิ.ย. 2565
41 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-นส.ทองกร เตชปัญโย 8,199.00 1  ก.ค. 2565
42 ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุคงคลัง2) 105,024.29 5  ก.ค. 2565
43 ค่าซื้อวัสดุเตรียมรับองคมนตรี-รร.ราชประชานุเคราะห์ 10 5,000.00 6  ก.ค. 2565
44 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-นายกิตติ วรพรรณ์(ชดใช้เงินทดรอง) 30,876.00 6  ก.ค. 2565
45 ลูกหนี้เงินยืม-นส.วรวรรณ เพชรสลับแก้ว บย.24/65 8,448.10 6  ก.ค. 2565
46 ค่าโทรศัพท์มือถือผอ.เดือนพ.ค.65 1,282.93 6  ก.ค. 2565
47 ค่าโทรศัพท์ TOT เดือนพ.ค.65 844.23 6  ก.ค. 2565
48 ค่าน้ำประปาเดือนมิ.ย.65 5,821.98 7  ก.ค. 2565
49 ค่าซื้อวัสดุเตรียมรับองคมนตรี-รร.ราชประชานุเคราะห์ 9 5,000.00 7  ก.ค. 2565
50 ค่าขยะมูลฝอยเดือนมิ.ย.65 500.00 7  ก.ค. 2565
51 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนพ.ค.65 3,991.89 8  ก.ค. 2565
52 ค่าไฟฟ้าเดือนมิ.ย.65 75,056.40 8  ก.ค. 2565
53 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-30 มิ.ย.65 6,448.26 8  ก.ค. 2565
54 ค่าใช้จ่ายในการอบรม-นส.สุดา แมเร๊าะ(โครงการพัฒนาทักษะในทศวรรษที่ 21) 15,400.00 12  ก.ค. 2565
55 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 1-15 ก.ค.65 7,511.16 22  ก.ค. 2565
56 รับคืนเงินลูกหนี้-นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ บย.17/65 -9,080.00 21  ก.ค. 2565
57 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-นางอุบลรัตน์ สนิท 7,490.00 4  ส.ค. 2565
58 ค่าใช้่จ่ายเดินทางไปราชการ-นายชิตพล ดาแก้ว 4,126.00 4  ส.ค. 2565
59 ค่าใช้จ่ายในการอบรม-นส.นะดา ใบหวัง (โครงการพัฒนาทักษะในทศวรรษที่ 21) 12,000.00 4  ส.ค. 2565
60 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.นิฤมลมาตย์ คงคากุล (โครงการพัฒนาทักษะในทศวรรษที่ 21) 4,250.00 4  ส.ค. 2565
61 ค่าน้ำดื่มเดือนมิ.ย.65 870.00 4  ส.ค. 2565
62 ค่าขยะมูลฝอยเดือนก.ค.65 500.00 4  ส.ค. 2565
63 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.วันทนีย์ บำรุงชาติ 315.00 4  ส.ค. 2565
64 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ(โครงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน) 2,000.00 5  ส.ค. 2565
65 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-31 ก.ค.65 10,398.66 5  ส.ค. 2565
66 ค่าโทรศัพท์มือถือผอ.เดือนมิ.ย.65 1,287.21 5  ส.ค. 2565
67 ค่าโทรศัพท์ TOT เดือนมิ.ย.65 861.35 5  ส.ค. 2565
68 ค่าน้ำประปาเดือนก.ค.65 6,657.86 5  ส.ค. 2565
69 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนมิ.ย.65 4,125.71 5  ส.ค. 2565
70 ค่าไฟฟ้าเดือนก.ค.65 64,839.79 9  ส.ค. 2565
71 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ(โครงการส่งเสริมประชากรวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ) 3,350.00 9  ส.ค. 2565
72 ค่าเบี้ยเลี้ยง-นส.วันทะนีย์ บำรุงชาติ(โครงการติดตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาฯ) 4,200.00 9  ส.ค. 2565
73 ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสนง. 20,630.00 15  ส.ค. 2565
74 ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่ทะเบียน กค 606 นธ 5,660.13 15  ส.ค. 2565
75 รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืม-นส.วรวรรณ เพชรสลับแก้ว บย.24/65 -4,322.10 5  ส.ค. 2565
76 ค่าน้ำดื่มเดือนก.ค.65 615.00 19  ส.ค. 2565
77 ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมโต๊ะห้องประชุมบานบุรี 3,805.00 19  ส.ค. 2565
78 ค่าเปลี่ยนชุดไดชาร์ทหลอดไฟสปอร์ตไลท์ทะเบียน กข 9409 นธ 8,070.00 19  ส.ค. 2565
79 ค่าจ้างเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงกระจกรอบคันทะเบียน กค2179 นธ 11,800.00 19  ส.ค. 2565
80 ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่ระบบเบรกและอะไหล่อื่นทะเบียน กค 604 นธ 3,300.00 19  ส.ค. 2565
81 ค่าจ้างเปลี่ยนกระจกโต๊ะรับแขกกลุ่มอำนวยการ 3,500.00 19  ส.ค. 2565
82 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 1-15 ส.ค.65 6,164.82 19  ส.ค. 2565
83 ค่าเช่าพื้นที่ SSD Webhosting โดเมน dlnara1.org 3,049.00 19  ส.ค. 2565
84 ค่าโทรศัพท์ TOT เดือนก.ค.65 839.95 19  ส.ค. 2565
85 ค่าน้ำประปาเดือนส.ค.65 5,241.50 22  ส.ค. 2565
86 ลูกหนี้เงินยืม-นายธีระพันธ์ คงพริก บย.35/65 4,530.90 23  ส.ค. 2565
87 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์สำนักงาน 4,085.26 25  ส.ค. 2565
88 ค่าเช่าระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Video conference 3,388.70 15  ส.ค. 2565
89 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ(โครงการส่งเสริมประชากรวัยเรียนฯ) 3,680.00 1  ก.ย. 2565
90 ค่าใช้จ่ายในการอบรม-นส.อรสุธี คงมา(โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดเรียนรู้ศตวรรษที่ 21) 5,210.00 1  ก.ย. 2565
91 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม-นส.สมฤดี อยู่ดี(โครงการส่งเสริมประชากรวัยเรียนฯ) 9,880.00 1  ก.ย. 2565
92 ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน(ครั้งที่ 3) 86,640.00 5  ก.ย. 2565
93 ค่าซื้ออุปกรณ์งานบ้านงานครัว(บางส่วน) 53,045.71 5  ก.ย. 2565
94 ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสนง.(บางส่วน) 26,780.00 5  ก.ย. 2565
95 ค่าจ้างเปลี่ยนเครื่องกรองโซล่าทะเบียนกข 604 นธ 850.00 5  ก.ย. 2565
96 ค่าซื้อถังน้ำสีน้ำเงินขนาด 200 ลิตร(โครงการลดขยะ) 4,260.00 5  ก.ย. 2565
97 ค่าโทรศัพท์มือถือผอ.เดือนก.ค.65 1,282.93 2  ก.ย. 2565
98 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนก.ค.65 3,933.24 2  ก.ย. 2565
99 ค่าไฟฟ้าเดือนส.ค.65(บางส่วน) 57,687.70 2  ก.ย. 2565
100 ค่าไปรษณีย์เดือนส.ค.65(บางส่วน) 300.00 5  ก.ย. 2565
101 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล-นส.โนรี อีซอ(โครงการขยะ) 3,980.00 6  ก.ย. 2565
102 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนส.ค.65(บางส่วน) 18,569.00 6  ก.ย. 2565
103 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-31 ส.ค.65 17,082.93 8  ก.ย. 2565
104 ค่าขยะมูลฝอยเดือนส.ค.65 500.00 9  ก.ย. 2565
105 ลูกหนี้เงินยืม-นส.เสาวนีย์ มะเก๊ะ(รร.บ้านหัวเขา) บย.49/65 5,000.00 14  ก.ย. 2565
106 ค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนและเดินสายเมนไฟฟ้า 60,562.00 15  ก.ย. 2565
107 ค่าซ่อมเปลี่ยนยาง/แบตเตอรี่ทะเบียน กง 8210 นธ และ กค 606 นธ 66,000.00 15  ก.ย. 2565
108 ค่าจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่่ทะเบียน กค 2179 นธ/กข 9409 นธ 9,000.00 16  ก.ย. 2565
109 ค่าน้ำประปาเดือนก.ย.65 5,520.13 16  ก.ย. 2565
110 ค่าเปลี่ยนยาง/แบตเตอรี่ทะเบียน กง 8210 นธ/กค 606 นธ 66,000.00 16  ก.ย. 2565
111 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 1-15 ก.ย.65 14,831.35 19  ก.ย. 2565
112 ค่าโทรศัพท์ TOT เดือนส.ค.65 839.95 19  ก.ย. 2565
113 ค่าซื้อวัสดุ รร.บ้านเปล 4,600.00 20  ก.ย. 2565
114 ค่าโทรศัพท์มือถือผอ.เดือนส.ค.65 68.82 21  ก.ย. 2565
115 ค่าจ้างเปลี่ยนและเดินสายเมนไฟฟ้า 60,562.00 21  ก.ย. 2565
116 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ-รร.บ้านเปล 20,400.00 21  ก.ย. 2565
117 ค่าใช้จ่ายในการอบรม-นส.กัญญาภัทร ศรีช่วย 1,245.00 22  ก.ย. 2565
118 ค่าจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ทะเบียน นข 1827 นธ 4,500.00 24  ก.ย. 2565
119 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนก.ย.65 5,090.00 29  ก.ย. 2565
120 ค่าไฟฟ้าเดือนก.ย.65(บางส่วน) 43,735.95 29  ก.ย. 2565
121 ค่าไปรษณีย์เดือนก.ย.65 5,833.00 29  ก.ย. 2565
122 ค่าล่วงเวลา-นายชิตพล ดาแก้ว 48,710.00 29  ก.ย. 2565
123 ค่าล่วงเวลา-นส.นารีรัตน์ รังเสาร์ 4,200.00 29  ก.ย. 2565
124 ค่าล่วงเวลา-นส.อรทิพย์ ชูขาว 11,180.00 29  ก.ย. 2565
125 ค่าล่วงเวลา-นายชิตพล ดาแก้ว 13,600.00 29  ก.ย. 2565
126 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-30 ก.ย.65 4,346.49 29  ก.ย. 2565
127 ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุคงคลังครั้งที่ 5) 12,044.16 30  ก.ย. 2565
128 ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุคงคลังครั้งที่ 5) 23,234.36 30  ก.ย. 2565
129 ค่าขยะมูลฝอยเดือนก.ย.65 500.00 30  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved