รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2  งบประมาณ 1,500,000.00 บาท เบิกจ่าย 169,381.17 บาท คงเหลือ 1,330,618.83 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนก.พ.65(บางส่วน) 2,031.89 8  เม.ย. 2565
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม-นางรอกีเยาะ เลิศบุรุษ 21,930.00 20  เม.ย. 2565
3 ค่าเบี้ยเลี้ยง-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ 360.00 2  พ.ค. 2565
4 ค่าซื้อวัสดุสำหรับทำเกียรติบัตร-นายนิอับดุลรอมัน มุหะ 1,210.00 5  พ.ค. 2565
5 ค่าซื้อวัสดุ-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ 15,000.00 5  พ.ค. 2565
6 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์สำนักงาน 82,301.15 5  พ.ค. 2565
7 ค่าโทรศัพท์มือถือผอ.เดือนมี.ค.65 1,282.93 5  พ.ค. 2565
8 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนมี.ค.65 5,213.29 9  พ.ค. 2565
9 ค่าขยะมูลฝอยเดือนเม.ย.65 500.00 10  พ.ค. 2565
10 ค่าเบี้ยเลี้ยง-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ 360.00 17  พ.ค. 2565
11 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.สมฤดี อยู่ดี(โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม) 4,080.00 19  พ.ค. 2565
12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 1-15 พ.ค.65(บางส่วน) 177.14 19  พ.ค. 2565
13 ลูกหนี้เงินยืม-นส.สุไรนี ตาตูเละ บย.13/65 (โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรฯ) 29,580.00 20  พ.ค. 2565
14 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-นายธีระพันธ์ คงพริก(ชดใช้เงินทดรอง) 310.10 20  พ.ค. 2565
15 ลูกหนี้เงินยืม-นส.ณฐมน หมื่นเพชร บย.14/65(โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันฯ) 8,040.00 20  พ.ค. 2565
16 ค่าใช้จ่ายในการอบรม-นายนิอับดุลรอมัน มุหะ(โครงการพัฒนาทักษะในทศวรรษที่ 21) 850.00 25  พ.ค. 2565
17 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.วันทนีย์ บำรุงชาติ 455.00 25  พ.ค. 2565
18 รับคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ -4,300.33 23  พ.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved