รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 9,450 บาท เดือนมีนาคม - เมษายน 2565  งบประมาณ 1,283,237.16 บาท เบิกจ่าย 1,283,237.16 บาท คงเหลือ -0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนมี.ค.65 607,645.16 4  เม.ย. 2565
2 ประกันสังคมเดือนมี.ค.65 30,382.00 4  เม.ย. 2565
3 เดือนเม.ย.65 603,000.00 12  เม.ย. 2565
4 ประกันสังคมเดือนเม.ย.65 30,150.00 12  เม.ย. 2565
5 ประกันสังคมเดือนพ.ค.65 6,030.00 20  พ.ค. 2565
6 ประกันสังคมเดือนมิ.ย.65 6,030.00 17  มิ.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved