รายการเบิกจ่าย
 กลับ   าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 9,000 บาท เดือน มีนาคม - เมษายน 2565  งบประมาณ 1,345,178.57 บาท เบิกจ่าย 1,345,178.57 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนมี.ค.65(บางส่วน) 670,178.57 5  เม.ย. 2565
2 เดือนเม.ย.65 675,000.00 5  พ.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved