รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม เดือน มีนาคม - เมษายน 2565  งบประมาณ 37,800.00 บาท เบิกจ่าย 37,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนมี.ค.65 18,000.00 4  เม.ย. 2565
2 ประกันสังคมเดือนมี.ค.65 900.00 4  เม.ย. 2565
3 เดือนเม.ย.65 18,000.00 12  เม.ย. 2565
4 ประกันสังคมเดือนเม.ย.65 900.00 12  เม.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved