รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,750 บาท เดือน มีนาคม - เมษายน 2565  งบประมาณ 247,000.00 บาท เบิกจ่าย 247,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนมี.ค.65 92,903.23 4  เม.ย. 2565
2 ประกันสังคมเดือนมี.ค.65 4,645.00 4  เม.ย. 2565
3 เดือนเม.ย.65 90,000.00 12  เม.ย. 2565
4 ประกันสังคมเดือนเม.ย.65 4,500.00 12  เม.ย. 2565
5 เดือนเม.ย.65(เข้าใหม่) 10,000.00 25  เม.ย. 2565
6 ประกันสังคมเดือนเม.ย.65(เข้าใหม่) 500.00 25  เม.ย. 2565
7 ประกันสังคมเดือนพ.ค.65 1,200.00 20  พ.ค. 2565
8 ประกันสังคมเดือนมิ.ย.65 1,200.00 17  มิ.ย. 2565
9 ประกันสังคมเดือนก.ค.65(นักการภารโรง) 6,030.00 6  ก.ค. 2565
10 ประกันสังคมเดือนส.ค.65(บางส่วน) 36,021.77 9  ส.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved