รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ระหว่างวันที่ 20-25 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  งบประมาณ 6,480.00 บาท เบิกจ่าย 6,480.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ(ชดใช้เงินทดรอง) 6,480.00 8  เม.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved