รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้กับคณะทำงานสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้อง แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรงลักซ์ บูติค ตำ  งบประมาณ 8,120.00 บาท เบิกจ่าย 8,120.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-นส.ปรานอม นงรัตน์ 8,120.00 22  มี.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved